2012.01.01.-jén hatályát vesztetta a Magyar Köztársaság Alkotmánya

A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében kialakított Alkotmány

Megnyitom a jogszabályt

Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről

Róma, 1950.11.04.-én elfogadott jogszabály. Az aláíró Kormányok, az Európa Tanács Tagjai

Megnyitom a jogszabályt

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés egységes szerkezetben

Róma, 1957.03.25. utoljára módosítva a 2003-as Csatlakozási Szerződés által. Ez a konszolidált változat (2004.05.01.)

Megnyitom a jogszabályt

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról. 2016.04.03. óta hatályos szöveg

Megnyitom a jogszabályt

1998. évi LXXXIV. törvény

A jogszabályban azt írják, hogy a családok és gyermekek jólétéért érzett felelősségtől vezérelve az Alaptörvényben, továbbá a nemzetközi egyezményekben rögzített szociális jogok érvényre juttatása érdekében alkotta az Országgyűlés ezt a törvényt

Megnyitom a jogszabályt

Az Európai Unió
Alapjogi Chartája

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hirdette ki az alábbi szöveget az Európai Unió Alapjogi Chartájaként

Megnyitom a jogszabályt

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1718/B/2010. számú AB határozat

Az Alkotmánybíróság dr. Bihari Mihály, dr. Holló András, dr. Kovács Péter, dr. Paczolay Péter és dr. Stumpf István alkotmánybírák párhuzamos indokolásával, valamint dr. Bragyova András, dr. Kiss László és dr. Lévay Miklós alkotmánybírák különvéleményével — hozta meg a döntést.

Megnyitom a jogszabályt

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

A jogalkotói megfogalmazás szerint, a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.

Megnyitom a jogszabályt

Az Egyesületünk Alapszabálya

A 2011. évben elfogadott alapszabályt az egyesület közgyűlése az alábbiak szerint módosítja. Az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény VII. címében, valamint a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései szerint változott

Megnyitom a jogszabályt

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megnyitom a jogszabályt

Magyarország Alaptörvénye, mely gránit szilárdságú

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.

Megnyitom a jogszabályt

2011. évi CLXVII. törvény

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról1

Megnyitom a jogszabályt

53/2012.(XII.18.) BM utasítás

A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazolóigazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról

Megnyitom a jogszabályt

2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról

A jogalkotó szerint a honvédelem nemzeti ügyének elhivatott szolgálata, valamint a szövetségi kötelezettségek magas színvonalú teljesítése korszerű katonai ismeretek, képességek megszerzésére, és folyamatos fejlesztésére alapozható, továbbá kiszámítható életpályával biztosítható.

Megnyitom a jogszabályt

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

A jogalkotó megfogalmazása szerint, e törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. Továbbá értelmezési alapelvnek fogalmazzák meg, hogy e törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni.

Megnyitom a jogszabályt

2015. évi XLII. törvény

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény

Megnyitom a jogszabályt

31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló törvény

Megnyitom a jogszabályt

2016. évi CLXVII. törvény

A társadalombiztosítási nyugellátásról és egyéb jogszabályi módosításokról szóló törvény

Megnyitom a jogszabályt